သင်ခန်းစာများရေးသားရာတွင် Moodle activity နှင့် Moodle resource များအား မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကို ဤသင်ခန်းစာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။